1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van MBS Designs, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken in Bijzondere Voorwaarden. 
Elke afwijking op de algemene of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen en aanvaard door beide partijen. 
In de onder tekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. 
De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen. 
Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien MBS Designs deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door MBS Designs schriftelijk bevestigd worden. 
MBS Designs is te allen tijden bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend gemaakt worden via de website van MBS Designs op URL www.mbsdesigns.eu/alg-voorwaarden.php.

 1. Offertes

MBS Designs hanteert voor zijn hosting en dedicated server diensten offertes op basis van standaard pakketten. De prijzen en omschrijvingen van de pakketten zoals vermeld op de MBS Designs website gelden als bindende offertes vanaf het moment dat er door de klant een aanvraag tot bestelling is gedaan. 
Voor alle andere geleverde diensten hanteert MBS Designs een systeem van "uurbesteding" en van offertes op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht in beslag zal nemen. Per opdracht zal MBS Designs telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven en zullen het aantal uren ontwikkeling en de hard- en softwarekosten zo precies mogelijk worden geraamd. 
De offertes van MBS Designs gelden slechts ten titel van inlichting. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

 1. Levering

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden MBS Designs niet. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door MBS Designs aan de klant van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computer hardware van de klant, of geïnstalleerd op server van de klant. Klachten betreffende zichtbare of mechanische gebreken dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na levering aan MBS Designs gemeld worden.
Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden worden in hoofde van MBS Designs indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is verstreken. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door MBS Designs zonder dat MBS Designs daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.
Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.  .

 1. Duur en Beëindiging

Aangezien MBS Designs kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens MBS Designs niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
MBS Designs heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 
Indien de klant de levering van de dienst wenst te beëindigen dient een schriftelijke opzegging MBS Designs te bereiken 14 kalenderdagen voor het einde van de lopende periode. 
Alle diensten van MBS Designs, met uitzondering van geregistreerde domeinnamen, worden steeds stilzwijgend verlengd. 
Geregistreerde domeinnamen worden enkel verlengd indien de betaling van de verlenging MBS Designs bereikt voor vervaldag van registratie. Indien de betaling MBS Designs niet bereikt voor deze datum zal MBS Designs stilzwijgend aannemen dat klant de registratieperiode niet wenst te verlengen en zal MBS Designs vrijgave van de desbetreffende domeinnaam vragen aan de registrerende instantie. 
Indien de registrerende instantie geen vervaldag-systeem hanteert zal hiervoor de kalenderdag aangehouden worden volgend op de periode waarvoor klant reeds betalingen verricht heeft aan MBS Designs.
Indien de registrerende instantie een procedure hanteert of de invulling van documenten vereist voor de beëindiging van een domeinnaam registratie kunnen geregistreerde domeinnamen enkel opgezegd worden met de door de registrerende instantie aangewezen documenten en/of procedures. 

 1. Eigendomsrecht

MBS Designs of de derde van wie MBS Designs vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijden eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat MBS Designs nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor. 
De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door MBS Designs beschikbaar gestelde hardware, of bij MBS Designs ondergebrachte hardware. 

 1. Aansprakelijkheid

Aansprakelijk stellen

MBS Designs kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan MBS Designs of een van haar aangestelde toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door MBS Designs of een van haar aangestelde genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan MBS Designs.
MBS Designs zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door MBS Designs aan de klant.

Toegankelijk informatie

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de klant rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. MBS Designs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. MBS Designs is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen op apparatuur van MBS Designs.

Verbindingen

Gezien het Internet bestaat uit een grote aantal technische knooppunten die allen beheerd worden door verschillende bedrijven kan MBS Designs niet aansprakelijk zijn voor het gehele traject van de verbinding tussen de MBS Designs servers en het eindstation van de klant. Alleen indien de diensten worden onderbroken door een aanwijsbare fout van MBS Designs zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding zal beperkt worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schriftelijk bereiken. 

 1. Betaling

Factuurbedrag

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient contant op de factuurdatum te geschieden op de bank / girorekening van MBS Designs zonder kosten voor MBS Designs.

Wanbetaling

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 Euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum. Bij elke herhaalnota worden er 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht.
MBS Designs zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van MBS Designs nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen.

Weigering

MBS Designs behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoop weigering zal kunnen ingeroepen worden. MBS Designs kan de uitvoering van elk order van een klant stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een order van dezelfde klant nog niet is geschied bij de vervaldatum.
Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en / of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft MBS Designs eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

De klant verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de klant zal MBS Designs een gedetailleerd overzicht opmaken om de uur prestaties te motiveren.

 1. Domeinnaam

Teken- en handelsbevoegdheid

MBS Designs is teken- en handelsbevoegd uit naam van Afnemer domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien Afnemer daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot stand komen d.m.v. wachtwoord identificatie via internet of telefonische ordering.en handelsbevoegd.

Klant verantwoordelijkheden

Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het feit dat verstrekte opdrachten voor registratie, overdracht en opheffing van domeinnamen door een beschikkingsbevoegde van of namens Afnemer wordt gedaan.

Domeinnaam houder

Afnemer is houder van de domeinnaam en heeft daarmee gebruiksrecht op de domeinnaam bij de betreffende Registry. Door het aangaan van een overeenkomst met Leverancier gaat Afnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de betreffende Registry en komt er een overeenkomst tot stand tussen Afnemer en Registry.

Domicille adres

Indien het domicilie adres van Leverancier wordt gebruikt ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal Afnemer als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van Leverancier naar een andere leverancier, het domicilie laten wijzigen, zodat Leverancier niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.

Vrijwaring

Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. Afnemer dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Leverancier.

Redirect

Zolang Afnemer geen redirect instelt voor zijn domeinnaam heeft Leverancier het recht een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina. Afnemer heeft de gelegenheid deze redirect of advertenties uit te schakelen.

 

Opzegging

Indien afnemer opdracht verstrekt tot opzegging van een domeinnaam, komt daarmee het recht op de domeinnaam te vervallen. Leverancier biedt bij sommige opzeggingen als extra service een Quarantaine periode van 8 weken aan. Leverancier heeft bij opzegging het recht de domeinnaam in stand te houden, over te dragen op naam van de leverancier en de domeinnaam gedurende 8 weken in Quarantaine te houden. Tijdens deze 8 weken heeft de Afnemer het recht om zijn opzegging ongedaan te maken. Na de periode van 8 weken heeft leverancier het recht de domeinnaam aan derden aan te bieden en over te dragen op een andere naam.

 1. Webhosting

Unmetered traffic

Unmeterd trafic is enkel van toepassing indien het dataverkeer binnen aanvaardbare limieten blijft
Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rechtvaardig deel van de beschikbare hoeveelheid dataverkeer krijgt zijn sites met volgende inhoud niet toegestaan op accounts met Unmetered traffic:

 • Websites die downloads aanbieden met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, zip, tar, gz, mp3 waarbij de aangeboden downloads het hoofddoel van de website vormen.
 • Websites die downloads aanbieden waarbij meer dan 10% van het maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads.
 • Websites met bestanden die als doel hebben geladen te worden op andere websites zoals, maar niet uitsluitend, banners, graphics of cgi-scripts.
 • Adult sites.


MBS Designs behoud zich het recht te oordelen wat binnen aanvaardbare limieten valt. Wanneer zou blijken dat een site niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de eigenaar van de site een uitnodiging krijgen de account te upgraden naar Power Hosting.
Bovenstaande beperkingen gelden niet voor power hosting accounts, reseller accounts of dedicated servers.
Websites die meer dan hun rechtvaardige deel van de beschikbare CPU tijd, het beschikbare geheugen, of de totale bandbreedte per server in beslag nemen zijn enkel toegelaten op dedicated servers.
Websites die door hun werking de aanvaardbare snelheid van andere websites op dezelfde server dusdanig vertragen dat deze onder een aanvaardbare snelheid komen zijn enkel toegelaten op dedicated servers.

 1. Overmacht

De klant zal MBS Designs niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van MBS Designs en vooraf aangekondigde onderhoudswerken aan de technische infrastructuur.
Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt MBS Designs steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmacht situatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat MBS Designs in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
MBS Designs behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 

 1. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Wijzigen Algemene Voorwaarden

MBS Designs heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Afnemer is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Cliënt inhouden
Op deze Algemene Voorwaarde en op alle overeenkomsten tussen MBS Designs en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank van Rotterdam zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MBS Designs en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.
MBS Designs behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.